วิธีการ ส่งออก/นำเข้า/ลบ ข้อมูลจากฐานข้อมูล

1. การส่งออกข้อมูล

2. การนำเข้าข้อมูล

3. การลบข้อมูล


Fatal error: require_once(): Failed opening required '/home/www/virtual/wolvescorp.com/htdocs/main/system/required/layout/footer.php' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/www/virtual/wolvescorp.com/htdocs/main/help/db_adminer_operate/index.php on line 56