categories

Baby equipment

Toys

Baby shower

Baby clothes

Baby cots

Mom product

used

ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการซื้อลงตระกร้า และสามารถแก้ไขจำนวนที่ต้องการก่อนการชำระเงิน เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ซื้อสามารถตรวจเช็คสถานะของสินค้าได้จากระบบ

cart

ผู้ใช้ระบบสามารถเลือกชำระเงินได้หลายทาง คือ
- ชำระโดยการโอนเงิน
- ชำระโดยการตัดบัตรเครดิต
- ชำระผ่าน Payment Gateway